მათემატიკის წრე

მათემატიკის წრე  „გონიერი  თაობა’’

ქართულ-ამერიკული   სკოლა  „ პროგრესი’’

მათმატიკის წრე  „გონიერი თაობა’’  ხელს შეუწყობს  მათემატიკის  მოყვარული ბავშვების  გაერთიანებას. 
წრე ითვალისწინებს  დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა  ინტერესებს,  უნარებსა  და  საჭიროებებს.  წრის  სამუშაო  თემები  მოცავს  მრავალფეროვან  დავალებებს  მოსწავლთა   შემეცნებითი  განვითარებისათვის.  ისინი  შერჩეული იქნება პრინციპით  „ მარტივიდან  რთულისა-კენ“  და   „თამაშით  სწავლება“.  რაც  ხელს შეუწყობს  ლოგიკური  და  არ-გუმენტირებული   მსჯელობის  საფუძველზე  სწორი  დასკვნების  გამოტან-ის  უნარის  განვითარებას.  მათემატიკური  თამაშის  სახით  დავალებების შესრულება  მოსწავლეებს   დაეხმარება  გამოიმუშაოს  ცხოვრებაში   საჭირო  ჩვევები,  პრინციპულობა  და  დაწყებული  საქმის  ბოლომდე  მიყვა-ნის  უნარი.

საწრეო მუშაობის მიზანია:

  1. მოსწავლეებმა შეძლონ ნატურალური  რიცხვების  შეკრება  და    გამოკლება   სხვადასხვა  ხერხით.
  2. შეძლონ რაოდენობრივი და  თვისობრივი  მონაცემების   შეგროვება.
  3. ამოხსნან ამოცანები შეკრება-გამოკლების, გამრავლება-გაყოფის შემცველი  ალგებრული  გამოსახულებებით.
  4. შეძლონ  სივრცული ფიგურების  ამოცნობა-კლასიფიკაცია.
  5. შეძლონ  საგანთა  და  ფიგურათა  ზომებისა  და ობიექტთა  შორის  მანძილის  პოვნა

წრეში  გაერთიანება  შეუძლია  სკოლა  „პროგრესის’’  მეოთხე  კლასის მოსწავლეებს. საწრეო  მუშაობაობა  გაიმართება  კვირაში  სამჯერ ერთი საათის განმავლობაში.

ორშაბათი    4სთ.
ოთხშაბათი  4სთ.
პარასკევი      3სთ.

წრის  ხელმღვანელი:   ნ.  ზედაშიძე

წრის მუშაობის პროგრამა

N თემა რიცხვი
1 ნატურალური რიცხვების ჩაწერა, წაკითხვა 28.02
2 რიცხვებზე მოქმედებები და მოქმედებების რიგის დაცვა 02.03
3 რიცხვთა ლუწ-კენტობა 05.03-07.03
4 რიცხვთა ჩაწერა რომაული ნიშნებით 16.03
5 აღმოაჩინეთ კანონზომიერება 19.03
6 ამოხსენით საყოფაცხოვრებო ამოცანები 21.03
7 უცნობი რიცხვის პოვნა 23.03
8 ამოცანები   „მოძებნეთ მართებული გზა“ 26.03-28.03
9 რიცხვის ჯამზე და ჯამის რიცხვზე გამრავლება 30.03
10 ხუთნიშნა და ექვსნიშნა რიცხვების შედარება 02.04
11 ადვილი გამრავლება-გაყოფა 04.04
12 ნულებით დაბოლოებული რიცხვების ადვილი გამრავლება-გაყოფა 11.04-13.04
13 გაყოფის თვისებები 16.04
14 ფულის ოდენობების შეკრება-გამოკლება 18.04
15 მიახლოებითი სიდიდეები და დამრგვალება 20.04
16 ამოცანები ზედმეტი და ნაკლული მონაცებებით 23.04-25.04
17 ამოცანები დროის ინტერვალების პოვნაზე 27.04-30.04
18 ამოცანები ნაწილების პოვნაზე 02.05-04.05
19 ამოცანების ამოხსნის საუკეთესო გზის ძიება 07.05-11.05
20 ამოცანები პიქტოგრამაზე და სვეტოვან დიაგრამაზე 14.05-16.05
21 ნაშთიანი გაყოფა 21.05
22 ნულების დამახსოვრება ქვეშმიწერით გაყოფისას 23.05
23 ამოცანები შესაბამისობებზე 28.05-30.05
24 მასის ერთეულები 01.06
25 სივრცულ ფიგურათა შედარება და დაჯგუფება 04.06
26 სივრცულ ფიგურათა მოდელებისაგან მითითებული კონფიგურაციების შექმნა 08.06

 

 


მათემატიკის წრე „საფეხურები“

ქართულ-ამერიკული სკოლა „პროგრესი“

მათემატიკის წრე „საფეხურები“ ითვალისწინებს სკოლის მოსწავლეთა საჭიროებებს დაწყებით საფეხურზე და ხელს უწყობს მოსწავლეთა ცოდნის გაღმავებას მათემატიკაში. მათმარტივად, მათთვის გასაგებ დონეზე და თვალსაჩინოებების დახმარებით მიეწოდებათ სხვადასხვა საკითხები. წრის დახმარებით მოსწავლეები მიხვდებიან, რომ მათემატიკა  რთული სულაც არ არის, პირიქით, ის საინტერესო და საჭიროა ყოველდღიურ ცხოვრებაში.

საწრეო მუშაობის მიზანია:

  1. მოსწავლეებმა შეძლონ ნატურალური რიცხვების ჩაწერა
  2. სხვადასხვა ხერხით ნატურალურ რიცხვებზე შეკრება- გამოკლებისა და გამრავლება -გაყოფის მოქმედებები.
  3. მათემატიკური ამოცანის ამოხსნა ალგებრული გამოსახულების მიხედვით
  4. გეომეტრიული ფიგურების ამოცნობა და კლასიფიკაცია. ბრტყელი და სივრცული ფიგურების მოდელების დამზადება.
  5. რაოდენობრივი მონაცემების შეგროვება და ინტერპრეტაცია.

წრეობრივი მუშაობა გაიმართება კვირაში ორჯერ :

პარასკევს – 15:10 სთ

შაბათს –      10:30 სთ

წრეში გაერთიანება შეუძლია ქართულ ამერიკული სკოლა „პროგრესის“  მე-4 კლასის მოსწავლეებს.

წრის ხელმძღვანელი : მ. შურღაია

 

საწრეო მუშაობის პროგრამა

 

N

თემა

თარიღი
1 ერთიდან ათასამდე ნატურალური რიცხვების ჩაწერის წესი 2.02
2 რიცხვების შედარება და დალაგება 3.02
3 რიცხვების დამრგვალება 9.02
4 ათასზე მეტი ნატურალური რიცხვების ჩაწერა 10.02
5 რიცხვების შედარება და დალაგება 16.02
6 ორნიშნა რიცხვების შეკრება 17.02
7 ჯამის შეფასება დამრგვალებით 23.02
8 დიდი რიცხვების შეკრება 24.02
9 ორნიშნა რიცხვების გამოკლება 2.03
10 სხვაობის შეფასება დამრგვალებით 16.03
11 დიდი რიცხვების გამოკლება 17.03
12 ამოცანების ამოხსნა. ფულის ოდენობების შეკერება -გამოკლება 23.03
13 შეკრებისა და გამოკლების თვისებები 24.03
14 შეკრებისა და გამოკლების უცნობი კომპონენტის პოვნა 30.03
15 დროის საზომი ერთეული 31.03
16 მთელის ნაწილები-ნახევარი,მესამედი, მეოთხედი 13.04
17  სიგრძის საზომი ერთეულები 14.04
18 ტეხილი. ტეხილის სიგრძე. მანძილი 20.04
19 გამრავლების თვისებები 21.04
20 გაყოფის თვისებები 27.04
21 ერთნიშნა,ორნიშნა და სამნიშნა რიცხვებზე გამრავლება 28.04
22 ერთნიშნა,ორნიშნა და სამნიშნა რიცხვებზე გამრავლება 4.05
23 მოქმედებათა თანმიმდევრობა 11.05
24 გაყოფა 18.05
25 გაყოფა ნაშთით 19.05
26 გამრავლება და გაყოფის უცნობი კომპონენტების პოვნა 25.05
27 მასის ერთეულები 1.06
28 კუბი, პრიზმა,პირამიდა 2.06
29 ცილინდრი,კონუსი,ბირთვი 8.06
30 პიქტოგრამა, სვეტოვანი დიაგრამა 9.06