კათედრები

დაწყებითი განათლება

ქართული ენა და ლიტერეტურა

უცხო ენები

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

საზოგადოებრივი მეცნიერებები

ინფორმატიკა

მათემატიკა

ხელოვნება და ესთეტიკა